Vzdělávací program pro SŠ

Zpět
Odebírat měsíčník pro učitele:

Zaškrtnutím níže uvedeného okénka „poskytuji souhlas“ udělujete souhlas společnosti IQLANDIA, o. p. s. IČ: 254 44 565 ke zpracování jména, příjmení, emailové adresy a telefonu k marketingovým účelům, tzn. k nabízení produktů po dobu 5 let. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat na emailu gdpr@iqlandia.cz. S ohledem na zpracování osobních údajů máte práva v souladu s čl. 15 – 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a právo na výmaz. Kompletní informace o zpracování osobních údajů si můžeš přečíst na naší webové stránce věnované GDPR.

Špičkové laboratoře, moderní vybavení, které není ve školách z různých důvodů dostupné, a kvalifikovaní lektoři jsou důvody, proč doprovodné programy v iQLANDII navštívit. Nově jsme na základě podnětů pedagogů zařadili možnost navštívit programy samostatně bez nutnosti navštívit expozice a to za zvýhodněnou cenu. Máte tak možnost svou výuku pravidelně obohacovat o tematické programy a navštěvovat je pravidelně obdobně jako divadelní představení pro studenty. 

Programy kladou důraz na ucelení poznatků z daného tématu. Jsou tak vhodné pro shrnutí právě probraného či probíraného učiva, před započetím probírání nové látky jako motivační program nebo jako ukázka většiny důležitých experimentů z daného tématu. Témata odpovídají RVP a jsou ideálním rozšířením výuky o neformální vzdělávání

Pro SOŠ a netechnicky zaměřené střední školy lze programy vybírat i z nabídky pro základní školy, např. jako vhodné zopakování právě probíraného tématu.

Tematické science show

Jedná se o naučné představení, během kterého žáci v jednom celku zažijí experimenty z dané oblasti, doplněné o odborný komentář. Tato zkušenost napomáhá ucelení poznatků z vybraného tématu a to za pomocí „WOW“ a „AHA“ efektu. Do velké části netradičních demonstračních experimentů jsou studenti zapojováni a věda se tak pro ně stává něčím názorným a zároveň zábavným.

Minimální kapacita programu je 20 studentů, při nižším počtu účastníků je potřeba uhradit částku odpovídající jejímu naplnění.

Laborky

Laborky kladou důraz na dva důležité prvky – mezipředmětové vazby a badatelský přístup k výuce. Na jedno téma se studenti podívají z více úhlů a pochopí provázanost mezi jednotlivými předměty. Sami odhalují přírodní zákonitosti a lektoři působí převážně jako rádci a facilitátoři výuky. Bádání probíhá ve skupinách s podporou pracovních listů a moderního vybavení. 

Minimální kapacita programu je 15 studentů, při nižším počtu účastníků je potřeba uhradit částku odpovídající jejímu naplnění.

Pracovní listy

Návštěvu v expozici můžete dětem vylepšit pomocí pracovních listů a nasměrovat tak jejich bádání na exponátech tím směrem, kterým si představujete. Pracovní listy lze zakoupit na pokladně, nebo je můžete zdarma stáhnout na našem webu, vytisknout a přinést spolu s tužkami s sebou. 

Planetárium

I Liberec disponuje moderním Planetáriem s vysokým rozlišením obrazu, s kapacitou 50 osob a unikátními vzdělávacími pořady, kde je projekce na kupoli doplněna o mluvené slovo. Živáky navíc nabízejí aktivní zapojení žáků a názorné experimenty. Vstup do Planetária je možný samostatně nebo v cenově výhodnější kombinaci s expozicemi.

Tématická science show

Program Ročník Předmět Učivo dle RVP
Na vlnách zvuku 1. - 2. ročník SŠ Fyzika Vlastnosti zvuku - látkové prostředí jako podmínka vzniku a šíření zvuku, rychlost šíření zvuku v různých prostředí, odraz zvuku na překážce, výška zvukového tónu - klikněte pro detail
Velká science show 1. - 4. ročník SŠ Chemie, Fyzika Chemické reakce, klasifikace chemických reakcí, faktory ovlivňují rychlost chemických reakcí, oxidy, kyseliny a hydroxidy, soli kyslíkaté a bezkyslíkaté, uhlovodíky, deriváty uhlovodíků, přírodní látky, přeměny skupenství - klikněte pro detail
Zkrocení elektrické energie pro SŠ 1. - 4. ročník SŠ Fyzika Elektrický náboj a elektrické pole, elektrický proud v látkách, elektrická energie, magnetické pole - pole magnetů a vodičů s proudem, magnetická indukce, indukované napětí, střídavý proud - generátor střídavého proudu, elektromotor, transformátor - klikněte pro detail
Na toto téma není v této kategorii nabídka

Laborky

Program Ročník Předmět Učivo dle RVP
NOVINKA - Astrofyzika 1. - 4. roč. SŠ Fyzika Vzdálenost hvězd a její měření, střídání ročních období, vlastnosti světla – rozptyl světla, rychlost světla, závislost intenzity osvětlení na vzdálenosti od zdroje, světelná spektra, termojaderná fúze a fyzika supernov, tíha - klikněte pro detail
Separační metody 1.- 4. ročník SŠ Chemie Soustavy látek a jejich složení, d-prvky a jejich sloučeniny - klikněte pro detail
Forenzní workshop 1. - 2. ročník SŠ Chemie, Biologie Základní struktura života – buňky, tkáně, dědičnost a proměnlivost organismů, systém rostlin – nižší rostliny, vývoj, vývin a systém živočichů – hmyz, obojživelníci, anatomie a fyziologie člověka – opěrná, cévní soustava, kůže, směsi – oddělování složek směsí (chromatografie) - klikněte pro detail
Nanosvět 1. - 4. ročník SŠ Chemie, Fyzika, Biologie Chemický průmysl v ČR – výrobky v oblasti nanotechnologií. Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí – plošný obsah povrchu výchozích látek, katalýza, čistota vody, ovzduší, uhlík, železo a jeho oxidy, vlastnosti a použití syntetických vláken, léčiva, elektronová mikroskopie, magnetismus - klikněte pro detail
Biochemie I 1. - 4. ročník SŠ Chemie, Biologie Chemická reakce, rychlost chemické reakce, separační metody (chromatografie rostlinných barviv), titrace (jodometrie), vitamíny, enzymy, sacharidy (rozklad polysacharidů), trávicí soustava, rostlinná barviva (chlorofyly, karotenoidy) - klikněte pro detail
Biochemie II 1. - 4. ročník SŠ Chemie, Biologie Chemická reakce, rychlost chemické reakce, přírodní látky - tuky, sacharidy, bílkoviny, vitamíny, nukleové kyseliny, enzymy, trávicí soustava, molekulární a buněčné základy dědičnosti, genetika člověka - klikněte pro detail
ChemiQ 1. - 2. ročník Chemie Vlastnosti látek, směsi - nasycený a nenasycený roztok, oddělování složek směsi (chromatografie), chemické prvky a sloučeniny, chemické reakce, kyseliny a hydroxidy - kyselost a zásaditost roztoků, měření pH, soli (kyslíkaté, bezkyslíkaté), superabsorbent - klikněte pro detail
Energie 1. - 3. ročník SŠ Chemie, Fyzika Elektrická energie a výkon stejnosměrného proudu, střídavý proud - výkon střídavého proudu, elektrický proud v látkách - Ohmův zákon pro uzavřený obvod, výroba elektrického proudu chemickou cestou, tepelné změny při chemických reakcích, rychlost chemických reakcí - klikněte pro detail
Jaderná energie 1. - 4. ročník SŠ Chemie, Fyzika Jaderná energie, ochrana lidí před radioaktivním zářením, obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie, částicové složení látek - atomy, atomové jádro, protony, neutrony; elektrony, stavba atomu, syntéza a štěpení jader atomu, řetězová reakce - klikněte pro detail
Svět pod mikroskopem 1. - 2. ročník SŠ Biologie Praktické metody poznávání přírody - (mikroskop, stereolupa, příruční mikroskop, elektronový mikroskop), buňka, stavba a funkce bakterií, stavba a funkce hub, morfologie a anatomie rostlin, morfologie a anatomie živočichů, cévní soustava - klikněte pro detail
Věda v kuchyni 1. - 2. ročník SŠ Chemie, Fyzika Práce elektrického proudu, příkon spotřebiče, elektromagnetické záření, tlak plynu v nádobě, kyseliny a hydroxidy, měření pH, anorganické a organické látky, polysacharidy, důkaz škrobů v potravinách. - klikněte pro detail
Vidíme a pozorujeme 1. - 2. ročník SŠ Fyzika, Biologie rozklad světla optickým hranolem,spektrum viditelného světla, aditivní a subtraktivní skládání barev, stavba oka, fce oka, fyzikální princip vidění, zrak, periferní a prostorové vidění, optické klamy, barvocit. - klikněte pro detail
Na toto téma není v této kategorii nabídka

Pracovní listy

Program Ročník Předmět Učivo dle RVP
Člověk - smysly 1. - 4. roč SŠ Biologie optické klamy, frekvenční rozsah sluchu, Braillovo písmo, rychlost reakce, postřeh, kožní receptory, síla - klikněte pro detail
Člověk a jeho schopnosti 1. - 4. roč. SŠ Biologie výška a rozpětí, vitální kapacita plic, krevní tlak, srdeční tep, minutový objem srdce - klikněte pro detail
GEO a GEOLAB 1. - 4. roč. SŠ Zeměpis, Všeobecné Kontinentální drift, litosférické desky, sopečná činnost, zemětřesení, seismograf, horotvorné procesy, vrstevnice - klikněte pro detail
Sexmisie 1. - 4. roč. SŠ Přírodověda Metody plánovaného rodičovství, fáze porodu, vývoj plodu, rekordy živočišné říše, potomci smíšených párů. - klikněte pro detail
Člověk 1. - 4. ročník SŠ Fyzika, Biologie Měření objemu plic, hladina intenzity zvuku, mozková činnost, měření krevního tlaku, test zraku, závislost tlaku na síle a ploše, frekvenční rozsah sluchu, zrak různých živočichů. - klikněte pro detail
Geo 1. - 4. ročník SŠ Zeměpis, Fyzika Mořské proudy, zkreslení map, hladina světového oceánu, pohyb kontinentů, prapevnina Pangea, Coriliosova síla, skleníkový efekt, tíhové zrychlení na Měsíci. - klikněte pro detail
iQLANDIA 1. - 4. ročník SŠ Zeměpis, Fyzika, Biologie Výběr z pracovních listů. Vhodné pro prozkoumání většiny expozic. - klikněte pro detail
Věda v domě 1. - 4. ročník SŠ Fyzika Úhlová rychlost otáčení, moment setrvačnosti, Archimédův zákon, kladka, kladkostroj, rozklad světla hranolem, skládání světla, RGB, zákon odrazu světla, elektromagnetická indukce. - klikněte pro detail
Živly 1. - 4. ročník SŠ Zeměpis, Fyzika Přeměny energie, zemětřesení, obnovitelná energie, paraboloid, přeměna sluneční energie na elektrickou, síla větru, přečerpávací elektrárna, komínový efekt. - klikněte pro detail
Na toto téma není v této kategorii nabídka

Planetarium

Ročník je zcela orientační, vždy záleží na ŠVP dané školy. Programy přizpůsobujeme věku a znalostem žáků a studentů.
Program Ročník Předmět Učivo dle RVP
NOVINKA - Živák: Vesmírné horizonty 1. - 4. roč. SŠ Fyzika gravitační síla, tíha, vlastnosti světla – rychlost světla ve vakuu, rozptyl světla, Sluneční soustava - Měsíc, Mars, Galaxie, mlhoviny, hvězdy, současné možnosti kosmonautiky, problematika meziplanetárního a mezihvězdného cestování, rozpínání vesmíru - klikněte pro detail
Živák: Všichni jsme hvězdy 1. - 4. ročník SŠ Chemie, Fyzika Gravitační pole a gravitační síla, formy energie, hvězdy, magnetické pole, atomy, částicové složení látek, prvky, periodická soustava prvků, chemické sloučeniny, aminokyseliny, vznik života a jeho význam - velký třesk, vznik chem. prvků, termojaderná fúze, kategorie a životní cykly hvězd, exoplanety - klikněte pro detail
Planety 1. - 4. ročník SŠ Zeměpis, Fyzika, Biologie Historie a stavba Sluneční soustavy, planety Sluneční soustavy, měsíce a další tělesa, akreční disk, extrémní podmínky, tvorba Země, srážky a bombardování, meteorit, antény, sonda, Viking, Voyager - klikněte pro detail
Výprava ke hvězdám 1. - 4. ročník SŠ Fyzika, Biologie gravitační pole a gravitační síla, formy energie, vlastnosti světla, hvězdy, magnetické pole, prvky - život a zánik hvězd, supernovy, vzdálenosti hvězd, vizualizace nukleární fúze, vznik těžších prvků v prvních hvězdách, formování Slunce, záření, sluneční vítr, sluneční bouře, polární záře - klikněte pro detail
Živák: Do vesmíru a zase zpátky 1. ročník SŠ Zeměpis, Fyzika, Biologie galaxie, naše místo v Galaxii, vesmírné vzdálenosti, vznik Sluneční soustavy, formování planet, velikosti planet a hvězd, noční obloha ze Země, Neptunu a jiných míst vesmíru, vícenásobné hvězdy, rychlost světla, planety a vybrané satelity Sluneční soustavy. VÝKLAD PŘIZPŮSOBUJEME VĚKU ŽÁKŮ - klikněte pro detail
Živák: Země v pohybu 1. ročník SŠ Zeměpis, Fyzika, Biologie Sluneční soustava, Země jako vesmírné těleso – pohyb Sluneční soustavy v Galaxii, vznik Sluneční soustavy, tvorba planet, rotace Země, délka dne, vliv Měsíce na zemskou rotaci, oběh Země kolem Slunce, délka roku, zemská osa, přísluní a odsluní, výstřednost oběžné dráhy, rovnodennost a slunovrat, aj. - klikněte pro detail
Na toto téma není v této kategorii nabídka
Pro rezervaci programů kontaktujte konzultanta pro školy na telefonním čísle 724 586 230 v pracovní dny od 9.00 do 15.00, v ostatní hodiny je k dispozici záznamník, na váš nahraný vzkaz budeme reagovat další pracovní den.
 
Programovou nabídku neustále rozšiřujeme. Pokud byste uvítali nějaká další témata, napište nám na info@iqlandia.cz! Rádi vaše požadavky zapracujeme do nově plánovaných programů.
Hlavní partneři