Vzdělávací program pro 2. stupeň ZŠ

Zpět
Odebírat měsíčník pro učitele:

Zaškrtnutím níže uvedeného okénka „poskytuji souhlas“ udělujete souhlas společnosti IQLANDIA, o. p. s. IČ: 254 44 565 ke zpracování jména, příjmení, emailové adresy a telefonu k marketingovým účelům, tzn. k nabízení produktů po dobu 5 let. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat na emailu gdpr@iqlandia.cz. S ohledem na zpracování osobních údajů máte práva v souladu s čl. 15 – 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a právo na výmaz. Kompletní informace o zpracování osobních údajů si můžeš přečíst na naší webové stránce věnované GDPR.

Špičkové laboratoře, moderní vybavení, které není ve školách z různých důvodů dostupné, a kvalifikovaní lektoři jsou důvody, proč doprovodné programy v iQLANDII navštívit. Nově jsme na základě podnětů pedagogů zařadili možnost navštívit programy samostatně bez nutnosti navštívit expozice a to za zvýhodněnou cenu. Máte tak možnost svou výuku pravidelně obohacovat o tematické programy a navštěvovat je pravidelně obdobně jako divadelní představení pro děti. 

Programy kladou důraz na ucelení poznatků z daného tématu. Jsou tak vhodné pro shrnutí právě probraného či probíraného učiva, před započetím probírání nové látky jako motivační program nebo jako ukázka většiny důležitých experimentů z daného tématu. Témata odpovídají RVP a jsou ideálním rozšířením výuky o neformální vzdělávání

 

Tematické science show

Jedná se o naučné představení, během kterého žáci v jednom celku zažijí experimenty z dané oblasti, doplněné o odborný komentář. Tato zkušenost napomáhá ucelení poznatků z vybraného tématu a to za pomocí „WOW“ a „AHA“ efektu. Do velké části netradičních demonstračních experimentů jsou žáci zapojováni a věda se tak pro ně stává něčím názorným a zároveň zábavným.

Minimální kapacita programu je 20 žáků při nižším počtu účastníků je potřeba uhradit částku odpovídající jejímu naplnění.

Laborky

Laborky kladou důraz na dva důležité prvky – mezipředmětové vazby a badatelský přístup k výuce. Na jedno téma se žáci podívají z více úhlů a pochopí provázanost mezi jednotlivými předměty. Sami odhalují přírodní zákonitosti a lektoři působí převážně jako rádci a facilitátoři výuky. Bádání probíhá ve skupinách s podporou pracovních listů a moderního vybavení

Minimální kapacita programu je 15 žáků, při nižším počtu účastníků je potřeba uhradit částku odpovídající jejímu naplnění.

Pracovní listy

Návštěvu v expozici můžete dětem vylepšit pomocí pracovních listů a nasměrovat tak jejich bádání na exponátech tím směrem, kterým si představujete. Pracovní listy lze zakoupit na pokladně, nebo je můžete zdarma stáhnout na našem webu, vytisknout a přinést spolu s tužkami s sebou. 

Planetárium

I Liberec disponuje moderním Planetáriem s vysokým rozlišením obrazu, s kapacitou pro 50 dětí a unikátními vzdělávacími pořady, kde je projekce na kupoli doplněna o mluvené slovo. Živáky navíc nabízejí aktivní zapojení žáků a názorné experimenty. Vstup do Planetária je možný samostatně nebo v cenově výhodnější kombinaci s expozicemi.

Tématická science show

Program Ročník Předmět Učivo dle RVP
Vzduch 8. - 9. ročník Chemie Směsi - různorodé, stejnorodé, koncentrace roztoků, oddělování složek směsí, vzduch - složení, prvky - názvy, značky, vlastnosti, použití vybraných prvků (vodíky, kyslík, dusík, hélium), chemické sloučeniny a jejich vlastnosti (oxid uhličitý, voda), chemické a fyzikální vlastnosti plynů, - klikněte pro detail
To je síla! 7. ročník Fyzika Gravitační pole a gravitační síla, tlaková síla a tlak - vztah mezi tlakovou silou, tlakem a obsahem plochy, na niž síla působí, třecí síla - smykové tření, ovlivňování velikosti třecí síly v praxi, výslednice dvou sil, Newtonovy zákony - první, druhý (kvalitativně), třetí, těžiště - klikněte pro detail
Velká science show 6. - 9. ročník Chemie, Fyzika Chemické reakce, klasifikace chemických reakcí, faktory ovlivňují rychlost chemických reakcí, oxidy, kyseliny a hydroxidy, soli kyslíkaté a bezkyslíkaté, uhlovodíky, deriváty uhlovodíků, přírodní látky, přeměny skupenství - klikněte pro detail
Hravá voda 7. ročník Fyzika Přeměny skupenství - skupenské teplo, vypařování, hlavní faktory ovlivňující vypařování a teplotu varu kapaliny, Pascalův zákon - hydraulická zařízení, hydrostatický tlak - souvislost mezi hydrostatickým tlakem a hloubkou, Archimédův zákon - vztlaková síla, povrchové napětí, index lomu - klikněte pro detail
Zkrocení elektrické energie 8. - 9. ročník Fyzika Elektrické a magnetické pole - elektrická a magnetická síla, elektrický náboj, tepelné účinky elektrického proudu, transformátor, výroba a přenos elektrické energie - klikněte pro detail
Na vlnách zvuku 8. - 9. ročník Fyzika Vlastnosti zvuku - látkové prostředí jako podmínka vzniku a šíření zvuku, rychlost šíření zvuku v různých prostředích, odraz zvuku na překážce, výška zvukového tónu - klikněte pro detail
Na toto téma není v této kategorii nabídka

Laborky

Program Ročník Předmět Učivo dle RVP
NOVINKA - Materiály pro kosmické lodě 6. roč. ZŠ Přírodověda, Fyzika Materiálové vlastnosti, elektrická a tepelná vodivost, magnetismus, měření hmotnosti, hustota - klikněte pro detail
NOVINKA - Astrofyzika 8. a 9. roč. ZŠ Fyzika Vzdálenost hvězd a její měření, střídání ročních období, vlastnosti světla – rozptyl světla, rychlost světla, závislost intenzity osvětlení na vzdálenosti od zdroje, světelná spektra, termojaderná fúze a fyzika supernov, tíha - klikněte pro detail
Hmyzouni 6. - 9. ročník Biologie Stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla – orgány, orgánové soustavy hmyzu; systém živočichů – významní zástupci hmyzu; rozšíření, význam živočichů – hospodářsky významné druhy, živočišná společenstva; projevy chování živočichů - klikněte pro detail
Separační metody 8. - 9. ročník Chemie Směsi - různorodé, stejnorodé roztoky; oddělování složek směsí (filtrace, destilace, sublimace, osmóza, dialýza, adsorpce, extrakce, srážení); chemie a elektřina (elektrolýza). - klikněte pro detail
Forenzní workshop 7. - 9. ročník Chemie, Biologie Základní struktura života – buňky, tkáně, dědičnost a proměnlivost organismů, systém rostlin – nižší rostliny, vývoj, vývin a systém živočichů – hmyz, obojživelníci, anatomie a fyziologie člověka – opěrná, cévní soustava, kůže, směsi – oddělování složek směsí (chromatografie) - klikněte pro detail
Nanosvět 8. - 9. ročník Chemie, Fyzika, Biologie Chemický průmysl v ČR – výrobky v oblasti nanotechnologií. Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí – plošný obsah povrchu výchozích látek, katalýza, čistota vody, ovzduší, uhlík, železo a jeho oxidy, vlastnosti a použití syntetických vláken, léčiva, elektronová mikroskopie, magnetismus - klikněte pro detail
ChemiQ 8. - 9. ročník Chemie Vlastnosti látek, směsi - nasycený a nenasycený roztok, oddělování složek směsi (chromatografie), chemické prvky a sloučeniny, chemické reakce, kyseliny a hydroxidy - kyselost a zásaditost roztoků, měření ph, soli (kyslíkaté, bezkyslíkaté), superabsorbent - klikněte pro detail
Biochemie I 9. ročník ZŠ Chemie, Biologie Chemická reakce, rychlost chemické reakce, separační metody (chromatografie rostlinných barviv), titrace (jodometrie), vitamíny, enzymy, sacharidy (rozklad polysacharidů), trávicí soustava, rostlinná barviva (chlorofyly, karotenoidy) - klikněte pro detail
Biochemie II 9. ročník ZŠ Chemie, Biologie Chemická reakce, rychlost chemické reakce, přírodní látky - tuky, sacharidy, bílkoviny, vitamíny, nukleové kyseliny, enzymy, trávicí soustava, molekulární a buněčné základy dědičnosti, genetika člověka - klikněte pro detail
Vidíme a pozorujeme 7. - 9. ročník Fyzika, Biologie Rozklad bílého světla hranolem, skládání světla (RGB), anatomie a fyziologie člověka - stavba a funkce oka, lidský zrak, prostorové a periferní vidění, lateralita oka, nemoci, úrazy a prevence - krátkozrakost a dalekozrakost, barvocit - klikněte pro detail
Energie 8. - 9. ročník Chemie, Fyzika obnovitelné zdroje energie, fotovoltaický článek, solární kolektor; elektrický obvod, způsoby šíření tepla, formy energie, vnitřní energie, mechanická práce, vzájemné přeměny energie, zákon zachování energie, chemická reakce, klasifikace chemických reakcí, chemie a elektřina,kyseliny, hydroxidy,soli - klikněte pro detail
Člověk a jeho schopnosti 6. - 8. ročník Fyzika, Biologie Měřené veličiny - délka, průměr a chyba měření, těžiště, anatomie a fyziologie člověka - opěrná a pohybová soustava, oběhová soustava, trávicí soustava, smysly - hmat, čich, chuť; kůže - termoreceptory, hmatové receptory, termoregulace - klikněte pro detail
Voda 6. - 9. ročník Chemie, Fyzika Měřené veličiny - hmotnost, objem a hustota látky, vlastnosti látek a těles, hydrostatický tlak - souvislost mezi hydrostatickým tlakem, hloubkou a hustotou kapaliny, Archimédův zákon - vztlaková síla; chování těles v klidných tekutinách, voda - pitná, tvrdost vody, detergenty, měření pH - klikněte pro detail
Slyšíme a posloucháme 7. - 9. ročník Fyzika, Biologie Anatomie a fyziologie člověka - stavba a funkce ucha, vlastnosti zvuku - rychlost šíření zvuku v různých prostředí, odraz zvuku na překážce, výška zvukového tónu, hlasitost a intenzita zvuku, nucené chvění a rezonance - klikněte pro detail
Věda v kuchyni 8. - 9. ročník Chemie, Fyzika Elektrická energie a výkon, příkon spotřebiče, přeměny skupenství - vypařování a kapalnění; praktické metody poznávání přírody – pozorování mikroskopem, kyseliny a hydroxidy - kyselost a zásaditost roztoků, měření pH; přírodní látky-barviva, sacharidy, anatomie a fyziologie člověka- trávicí soustava - klikněte pro detail
Tajemství mikrosvěta 6. - 9. ročník Biologie Praktické metody poznávání přírody - (mikroskop, stereolupa, příruční mikroskop, elektronový mikroskop), základní struktura života - buňky, pletiva, jedobuněčné a mnohobuněčné organismy, morfologie a anatomie rostlin, morfologie a anatomie živočichů - klikněte pro detail
Jaderná energie 9. ročník Chemie, Fyzika Jaderná energie, jaderná elektrárna, ochrana lidí před radioaktivním zářením, obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie, částicové složení látek - atomy, atomové jádro, protony, neutrony; elektrony - klikněte pro detail
Na toto téma není v této kategorii nabídka

Pracovní listy

Program Ročník Předmět Učivo dle RVP
Člověk - smysly 6. - 9. roč ZŠ Přírodověda optické klamy, frekvenční rozsah sluchu, Braillovo písmo, rychlost reakce, postřeh, kožní receptory, síla - klikněte pro detail
Člověk a jeho schopnosti 6. - 9. roč ZŠ Přírodověda výška a rozpětí, vitální kapacita plic, krevní tlak, srdeční tep, minutový objem srdce - klikněte pro detail
GEO a GEOLAB 6. - 9. roč. ZŠ Zeměpis Kontinentální drift, litosférické desky, sopečná činnost, zemětřesení, seismograf, horotvorné procesy, vrstevnice - klikněte pro detail
Kosmo 6. - 9. roč ZŠ Zeměpis, Fyzika Fáze Měsíce, tvar Země, planety Sluneční soustavy, charakteristika planet, skleníkový jev, tíha - klikněte pro detail
Sexmisie 7. - 9. roč ZŠ Přírodověda Metody plánovaného rodičovství, fáze porodu, vývoj plodu, rekordy živočišné říše, potomci smíšených párů. - klikněte pro detail
Člověk 6. - 9. ročník Fyzika, Biologie Měření objemu plic, hladina intenzity zvuku, mozková činnost, měření krevního tlaku, test zraku, závislost tlaku na síle a ploše, frekvenční rozsah sluchu, zrak různých živočichů. - klikněte pro detail
Geo 6. - 9. ročník Zeměpis, Fyzika Mořské proudy, zkreslení map, hladina světového oceánu, pohyb kontinentů, prapevnina Pangea, Coriliosova síla, skleníkový efekt, tíhové zrychlení na Měsíci. - klikněte pro detail
iQLANDIA 6. - 9. ročník Zeměpis, Fyzika, Biologie Výběr z pracovních listů. Vhodné pro prozkoumání většiny expozic. - klikněte pro detail
Účinky síly a jednoduché stroje 6. - 9. ročník Fyzika Velká páka, kladky, nakloněná rovina, pirueta, ozubená kolo, gyroskop - klikněte pro detail
Věda v domě 6. - 9. ročník Fyzika Úhlová rychlost otáčení, moment setrvačnosti, Archimédův zákon, kladka, kladkostroj, rozklad světla hranolem, skládání světla, RGB, zákon odrazu světla, elektromagnetická indukce. - klikněte pro detail
Živly 6. - 9. ročník Zeměpis, Fyzika Přeměny energie, zemětřesení, obnovitelná energie, paraboloid, přeměna sluneční energie na elektrickou, síla větru, přečerpávací elektrárna, komínový efekt. - klikněte pro detail
Na toto téma není v této kategorii nabídka

Planetarium

Ročník je zcela orientační, vždy záleží na ŠVP dané školy. Programy přizpůsobujeme věku a znalostem žáků a studentů.
Program Ročník Předmět Učivo dle RVP
NOVINKA - Živák: Vesmírné horizonty 6. - 9. roč. ZŠ Fyzika gravitační síla, tíha, vlastnosti světla – rychlost světla ve vakuu, rozptyl světla, Sluneční soustava - Měsíc, Mars, Galaxie, mlhoviny, hvězdy, současné možnosti kosmonautiky, problematika meziplanetárního a mezihvězdného cestování, rozpínání vesmíru - klikněte pro detail
Živák: Všichni jsme hvězdy 6. - 9. ročník ZŠ Chemie, Fyzika Gravitační pole a gravitační síla, formy energie, hvězdy, magnetické pole, atomy, částicové složení látek, prvky, periodická soustava prvků, chemické sloučeniny, aminokyseliny, vznik života a jeho význam - velký třesk, vznik chem. prvků, termojaderná fúze, kategorie a životní cykly hvězd, exoplanety - klikněte pro detail
Cesta časem 6. - 9. ročník ZŠ Fyzika, Biologie Sluneční soustava, hvězdy, atomy, vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam, Země, vznik a vývoj živých soustav; evoluce, geologická historie Země – vývoj vesmíru, vznik částic, formování Galaxie a Sluneční soustavy, vymírání druhů, kontinentální drift, klimatické změny - klikněte pro detail
Astronaut 6. - 7. ročník ZŠ Přírodověda, Fyzika, Biologie Gravitační pole a gravitační síla, fyziologie člověka - technologie pro pobyt ve vesmíru, výcvik astronauta, vliv pobytu ve vesmíru na organismus astronauta z hlediska fyziologie (svaly, kosti, kardiovaskulární systém), ukázka denních úkonů astronautů, pobývajících na vesmírné stanici - klikněte pro detail
Planety 6. - 9. ročník Zeměpis, Fyzika, Biologie Sluneční soustava, Země, Země jako vesmírné těleso - historie a stavba Sluneční soustavy, planety Sluneční soustavy, měsíce a další tělesa, akreční disk, tvorba Země, srážky planetek a éry bombardování, meteority, technologie průzkumu vesmíru, extrémní podmínky ve vesmíru - klikněte pro detail
Přírodní výběr 6. - 9. ročník Biologie Základní struktura života, vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam, dědičnost a proměnlivost organismů, buňka, vznik a vývoj živých soustav; evoluce, dědičnost a proměnlivost – princip evoluce, přírodní a pohlavní výběr, život C. R. Darwina, buňka, buněčné dělení, přírodní bariéry - klikněte pro detail
Soumrak dinosaurů 6. - 9. ročník Biologie Sluneční soustava, vznik a vývoj živých soustav; evoluce, geologická historie Země - paleontologie, geologická období, pohyb kontinentů, vymírání druhů, evoluce dinosaurů, astronomie - klikněte pro detail
Úsvit kosmického věku 6. - 9. ročník Zeměpis, Fyzika Sluneční soustava - dobývání vesmíru, závod o Měsíc, kosmonautika, nepilotované lety, ISS, soukromé lety do vesmíru - klikněte pro detail
Výprava ke hvězdám 6. - 9. ročník Zeměpis, Fyzika, Biologie gravitační pole a gravitační síla, formy energie, vlastnosti světla, hvězdy, magnetické pole, prvky - život a zánik hvězd, supernovy, vzdálenosti hvězd, vizualizace nukleární fúze, vznik těžších prvků v prvních hvězdách, formování Slunce, záření, sluneční vítr, sluneční bouře, polární záře - klikněte pro detail
Živák: Do vesmíru a zase zpátky 6. - 9. ročník Zeměpis, Fyzika, Biologie Galaxie, naše místo v Galaxii, vesmírné vzdálenosti, vznik Sluneční soustavy, formování planet, velikosti planet a hvězd, noční obloha ze Země, Neptunu a jiných míst vesmíru, vícenásobné hvězdy, rychlost světla, planety a vybrané satelity Sluneční soustavy. VÝKLAD PŘIZPŮSOBUJEME VĚKU ŽÁKŮ - klikněte pro detail
Živák: Země v pohybu 6. - 9. ročník Zeměpis, Fyzika Sluneční soustava, Země jako vesmírné těleso – pohyb Sluneční soustavy v Galaxii, vznik Sluneční soustavy, tvorba planet, rotace Země, délka dne, vliv Měsíce na zemskou rotaci, oběh Země kolem Slunce, délka roku, zemská osa, přísluní a odsluní, výstřednost oběžné dráhy, rovnodennost a slunovrat, aj. - klikněte pro detail
Na toto téma není v této kategorii nabídka
Pro rezervaci programů kontaktujte konzultanta pro školy na telefonním čísle 724 586 230 v pracovní dny od 9.00 do 15.00, v ostatní hodiny je k dispozici záznamník, na váš nahraný vzkaz budeme reagovat další pracovní den.
 
Programovou nabídku neustále rozšiřujeme. Pokud byste uvítali nějaká další témata, napište nám na info@iqlandia.cz! Rádi vaše požadavky zapracujeme do nově plánovaných programů.
Hlavní partneři