Vzdělávací moduly pro liberecké školy

Technologický pokrok a nastupující průmysl 4.0 zapříčiní vznik zcela nových podnikatelských oborů a pracovních pozic. V iQLANDII nabízíme kvalitní zázemí moderních laboratoří se špičkovými přístroji, na které v rozpočtech škol často nezbývají prostředky.

Koncepce podpory mládeže na období 2014 - 2020  uvádí, že současné děti a mládež jsou charakterizováni jako konzumní, zážitkoví, mediální apod. a je třeba tyto trendy a potřeby reflektovat i do systému vzdělávání. Aby formální vzdělávání v ČR udrželo krok s vývojem celé společnosti, je nutno propojit formální vzdělávání s neformálním a vytvořit tak nové atraktivnější a motivační výukové metody a moduly.

Ve výukových modulech iQLANDIE jsou zařazena témata reflektující aktuální vědecký výzkum, který určuje dynamicky se měnící části kurikula. Využívá k tomu prvky metod vycházejících z konstruktivismu (heuristická a badatelsky orientovaná výuka). Tento způsob osvojování si dovedností a získávání poznatků nabízí žákům jiný způsob reprezentace těchto poznatků a dovedností a umožňuje většímu počtu žáků informace pochopit
 

Upozornění! Každá škola má nárok na maximálně tři vzdělávací moduly. Jeden modul = jedna třída. Pokud zůstanou volné moduly, budou poté nabídnuty školám, které o to projeví zájem. 


Popis tematických vzdělávacích modulů pro základní školy:

  • Délka modulu 100 - 120 minut (práce v laboratoři či Planetáriu, práce s tematickými exponáty)
  • Důraz na dynamicky se měnící části kurikula (nové poznatky neobsažené mj. v učebnicích)
  • Podpora kritických míst kurikula (oblastí, které ve škole žáci obtížně zvládají pochopit)
  • Využití moderního zázemí laboratoře (kvalitní mikroskopy, školní experimentální systémy aj.)
  • Využití zázemí planetária (3D model známého vesmíru, full dome projekce vzdělávacích pořadů)
  • Využití expozic science centra s velkými didaktickými pomůckami s podporou pracovních listů

Programy


Ročník  Název  Čas
(v minutách)
Žáci si osvojí Termín 1 Termín 2 Termín 3 Termín 4 Termín 5 Termín 6 Termín 7
1.- 4. třída Vesmír pro nejmenší 100 základní poznatky o Sluneční soustavě, představu o její velikosti, obraz Země z vesmíru a její umístění ve Sluneční soustavě, střídání dne a noci, pohyb Slunce po obloze, způsoby cestování do kosmu a zpět, jak funguje skafandr a další vesmírné zajímavosti. (modul probíhá v Planetáriu a v expozici) 11. 9.  od 8.00 12. 9.
od 10.30
17. 9. od 8.00 21. 9. od 8.00 16. 10. od 8.00 18. 10. od 10.30 23. 10. od 8.00
1. - 3. třída

Voda nad zlato
probíhá v iQPARKU

100 zdroje vody na Zemi, základní vlastnosti vody, ochrana vody, šetření s vodou, (modul probíhá v laboratoři a v expozici) 25. 9.  od 8.00 25. 9.  od 10.00 16.10.  od 8.00 16.10.  od 10.00      
1. - 3. třída

Lidské smysly
probíhá v iQPARKU

100 rozvoj a užívání smyslů, posilování přirozeného poznávání, citů (zvídavost, zájem, radost z objevování), (modul probíhá v laboratoři a v expozici) 12. 9.
od 8.00
12.9. od 10.00 9.10. od 8.00 9. 10. od 10.00 2. 11. od 8.00 2. 11. od 10.00   
5. - 9. třída Sluneční soustava (dříve Do vesmíru
a zase zpátky)
100 vznik Sluneční soustavy a planet, velikosti planet a hvězd, představu vzdáleností ve vesmíru, pohyb hvězd po obloze, základní orientaci na noční obloze, souhvězdí, globální oteplování, přírodní procesy na Zemi. (modul probíhá v Planetáriu a v expozici) 11. 9. od 10.30 13. 9. od 10.30 18. 9. od 8.00 21. 9. od 10.30 16. 10. od 10.30 19. 10. od 8.00 23. 10. od 10.30
6. - 9. třída  Země jako vesmírně těleso 100 představu o postavení Země ve vesmíru, vznik Sluneční soustavy, tvorbu planet, složení planety Země, průzkum Sluneční soustavy, pohyby Země a jejich důsledky. Vliv atmosféry a její složení, skleníkový efekt, mořské proudy, pohyby kontinentů, tektonická činnost. Program probíhá v Planetáriu a v expozici. 12. 9. od 8.00 13. 9. od 8.00 18. 9. od 10.30 19. 9. od 10.30 18. 10. od 8.00 19. 10. od 10.30  
6. - 8. třída Lidské tělo  120 poznatky o stavbě a funkci lidského těla a jeho částí - opěrná a pohybová soustava, oběhová soustava, trávicí soustava, smysly - hmat, čich, chuť; kůže - termoreceptory, hmatové receptory, termoregulace. (modul probíhá v laboratoři a v expozici) 12. 10. od 8.00 12.10.  od 11.00 19. 10. od 8.00 19. 10. od 11.00      
5. - 9. třída Svět pod mikroskopem  100 praktické metody poznávání přírody, základní struktury života od buňky po anatomii živočichů, práci s mikroskopem a jeho základní části, práci s dalšími typy optických přístrojů (stereolupa, digitální makroskopy, apod.). Pozorování trvalých preparátů ze světa rostlin i živočichů. (modul probíhá v laboratoři) 27. 9. od 8.00 27. 9. od 11.00 31. 10. od 8.00 31.10. od 11.00      
8. - 9. třída Jaderná energie 120  principy získávání energie termojadernou fúzí, obnovitelné a neobnovitelné zdroje, vlastnosti ionizujícího záření, využití jaderné energie; jaderná elektrárna, ochrana lidí před radioaktivním zářením, energie, částicové složení látek - atomy, atomové jádro, protony, neutrony, elektron (modul probíhá v laboratoři) 1. 10. od 8.00 1. 10. od 11.00 10. 10. od 8.00 10. 10. od 11.00      
8. - 9. třída Energie 120 obnovitelné zdroje energie, fotovoltaický článek, solární kolektor; elektrický obvod, způsoby šíření tepla, formy energie, vnitřní energie, mechanická práce, vzájemné přeměny energie, zákon zachování energie, chemická reakce, klasifikace chemických reakcí, chemie a elektřina, kyseliny, hydroxidy, soli (modul probíhá v laboratoři) 18. 9. od 8.00 18. 9. od 11.00 22. 10. od 8.00 22. 10. od 11.00      
7. - 9. třída Vidíme a pozorujeme 100 rozklad bílého světla hranolem, skládání světla (RGB), anatomie a fyziologie člověka - stavba a funkce oka, lidský zrak, prostorové a periferní vidění, lateralita oka, nemoci, úrazy a prevence - krátkozrakost a dalekozrakost, barvocit (modul probíhá v laboratoři) 24. 9. od 8.00 24. 9. od 11.00 16. 10. od 8.00 16. 10. od 11.00 6. 11. od 8.00 6. 11. od 11.00  
8. - 9. třída Anorganická chemie 120 vlastnosti látek, směsi - nasycený a nenasycený roztok, oddělování složek směsi (chromatografie), chemické prvky a sloučeniny, chemické reakce, kyseliny a hydroxidy - kyselost a zásaditost roztoků, měření pH, soli (kyslíkaté, bezkyslíkaté), superabsorbent. (modul probíhá v laboratoři) 17. 9. od 8.00 17. 9. od 11.00 8. 10. od 8.00 8. 10. od 11.00      
6. - 9. třída Sexmisie 100 plánované rodičovství, antikoncepce – chráněný/nechráněný sex, druhy antikoncepce (hormonální, nehormonální), menstruace a ovulace – jednotlivé fáze, popis cyklů, těhotenství, vývoj plodu, fáze porodu – včetně simulátoru porodu, prevence proti pohlavně přenosným nemocem,  prevence proti rakovině prsu a varlat, (modul probíhá v expozici Sexmisie) 19. 9. od 8.00 19. 9. od 10.00 9. 10. od 8.00 16. 10. od 8.00      
8. - 9. třída Astrofyzika v Planetáriu (dříve Astrofyzika) 100 vznik a vývoj vesmíru, životní cykly hvězd, tvorbu chemických prvků potřebných pro život, supernovy, mlhoviny, neutronové hvězdy, černé díry, exoplanety. (modul probíhá v Planetáriu a v expozici) 17. 9. od 10.30 19. 9. od 8.00   15. 10. od 8.00   25. 10. od 8.00  

červená pole program obsazenZaujala vás nabídka? Jste škola z Liberce?


Vyberte si program a zaregistrujte se u naší konzultantky pro školy na e-mailu info@iqlandia.cz.

Program je podporován Statutárním městem Liberec. V úvodní části prvního pololetí 2018 / 2019 mohou základní školy zřizované Statuárním městem Liberec využít vzdělávací moduly bezplatně pro tři třídy.Hlavní partneři