Vzdělávací moduly pro liberecké školy

Technologický pokrok a nastupující průmysl 4.0 zapříčiní vznik zcela nových podnikatelských oborů a pracovních pozic. V iQLANDII nabízíme kvalitní zázemí moderních laboratoří se špičkovými přístroji, na které v rozpočtech škol často nezbývají prostředky.

Koncepce podpory mládeže na období 2014 - 2020  uvádí, že současné děti a mládež jsou charakterizováni jako konzumní, zážitkoví, mediální apod. a je třeba tyto trendy a potřeby reflektovat i do systému vzdělávání. Aby formální vzdělávání v ČR udrželo krok s vývojem celé společnosti, je nutno propojit formální vzdělávání s neformálním a vytvořit tak nové atraktivnější a motivační výukové metody a moduly.

Ve výukových modulech iQLANDIE jsou zařazena témata reflektující aktuální vědecký výzkum, který určuje dynamicky se měnící části kurikula. Využívá k tomu prvky metod vycházejících z konstruktivismu (heuristická a badatelsky orientovaná výuka). Tento způsob osvojování si dovedností a získávání poznatků nabízí žákům jiný způsob reprezentace těchto poznatků a dovedností a umožňuje většímu počtu žáků informace pochopit
 

Upozornění! Každá škola má nárok maximálně na 6 vzdělávacích modulů. Jeden modul = jedna třída (max. 25 žáků). Pokud zůstanou volné moduly, budou  po skončení přijímání rezervací nabídnuty školám, které o to projeví zájem.  Vzdělávací moduly lze rezervovat do konce září 2019.

 

Popis tematických vzdělávacích modulů pro základní školy:

  • Délka modulu 100 - 240 minut (práce v laboratoři, Planetáriu či iQFABLAB dílně, práce v expozicích s tematickými exponáty)
  • Důraz na dynamicky se měnící části kurikula (nové poznatky neobsažené mj. v učebnicích)
  • Podpora kritických míst kurikula (oblastí, které ve škole žáci obtížně zvládají pochopit)
  • Využití moderního zázemí laboratoře (kvalitní mikroskopy, školní experimentální systémy aj.)
  • Využití zázemí planetária (3D model známého vesmíru, full dome projekce vzdělávacích pořadů)
  • Využití expozic science centra s velkými didaktickými pomůckami s podporou pracovních listů

Programy


Ročník  Název  Čas
(v minutách)
Žáci si osvojí Termín
1
Termín
2
Termín
3
Termín
4
Termín
5
Termín
6
Termín
7
Termín
8
Termín
9
Termín 10
1. - 4. třída, MŠ Vesmír pro nejmenší 100 základní poznatky o Sluneční soustavě, představu o její velikosti, obraz Země z vesmíru a její umístění ve Sluneční soustavě, střídání dne a noci, pohyb Slunce po obloze, způsoby cestování do kosmu a zpět, jak funguje skafandr a další vesmírné zajímavosti. (modul probíhá v Planetáriu a v expozici) 16.9.
od 8:00
16.9.
od 11:00
21.10.
od 8:00
21. 10.
od 11:00
8.11.
od 8.00
8.11.
od 11:00
18.11.
od 8:00
18.11. od 11:00 25.11.
od 8:00
25.11.
od 11:00
1. - 3. třída, MŠ

Voda nad zlato
probíhá v iQPARKU

100 zdroje vody na Zemi, základní vlastnosti vody, ochrana vody, šetření s vodou, (modul probíhá v iQPARKU v laboratoři a v expozici) 9.10.
od 9:00
15.10.
od 9:00
20.11.
od 9:00
             
1. - 3. třída

Lidské smysly pro menší,
probíhá v iQPARKU

100 rozvoj a užívání smyslů, posilování přirozeného poznávání, citů (zvídavost, zájem, radost z objevování), (modul probíhá v iQPARKU v laboratoři a v expozici) 22.10.
od 9:00
23.10.
od 9:00
19.11.
od 9:00
             
4. - 6. třída Vodní laboratoř 100 vlastnosti kapalin (hustota, voda a tlak, povrchové napětí, tvrdost vody aj.) (modul probíhá v laboratoři a v expozicích) 9.10.
od 9:00
11.10.
od 9:00
1.11.
od 9:00
             
5. - 9. třída Sluneční soustava 100 vznik Sluneční soustavy a planet, velikosti planet a hvězd, představu vzdáleností ve vesmíru, pohyb hvězd po obloze, základní orientaci na noční obloze, souhvězdí, globální oteplování, přírodní procesy na Zemi. (modul probíhá v Planetáriu a v expozici) 23.9.
od 8:00
23.9.
od 11:00
24.10.
od 8:00
24.10.
od 11:00
11.11.
od 8:00
11.11.
od 11:00
19.11.
od 8:00
19.11.
od 11:00
29.11.
od 8:00
29.11.
od 11:00
6. - 9. třída  Země jako vesmírně těleso 100 představu o postavení Země ve vesmíru, vznik Sluneční soustavy, tvorbu planet, složení planety Země, průzkum Sluneční soustavy, pohyby Země a jejich důsledky. Vliv atmosféry a její složení, skleníkový efekt, mořské proudy, pohyby kontinentů, tektonická činnost. Program probíhá v Planetáriu a v expozici. 27.9.
od 8:00
27.9.
od 11:00
4.11.
od 8:00
4.11.
od 11:00
13.11.
od 8:00
13.11.
od 11:00
21.11.
od 8:00
21.11.
od 11:00
2.12.
od 8:00
2.12.
od 11:00
6. - 9. třída Lidské tělo - expozice 180 - 240 poznatky o stavbě a funkci lidského těla a jeho částí - opěrná a pohybová soustava, oběhová soustava, trávicí soustava, smysly - hmat, čich, chuť; kůže - termoreceptory, hmatové receptory, termoregulace. (modul probíhá v expozici) zbývá 1 termín na objednání            
6. - 8. třída Smysly - expozice 180 - 240 rozvoj a užívání smyslů, posilování přirozeného poznávání, citů (zvídavost, zájem, radost z objevování) (modul probíhá v expozici) zbývá 6 termínů na objednání              
5. - 9. třída Svět pod mikroskopem  100 praktické metody poznávání přírody, základní struktury života od buňky po anatomii živočichů, práci s mikroskopem a jeho základní části, práci s dalšími typy optických přístrojů (stereolupa, digitální makroskopy, apod.). Pozorování trvalých preparátů ze světa rostlin i živočichů. (modul probíhá v laboratoři) 7.10.
od 9:00
7.10.
od 12:30
26.11.
od 9:00
26.11.
od 12:30
       
8. - 9. třída Radioaktivita 120  principy získávání energie termojadernou fúzí, obnovitelné a neobnovitelné zdroje, vlastnosti ionizujícího záření, využití jaderné energie; jaderná elektrárna, ochrana lidí před radioaktivním zářením, energie, částicové složení látek - atomy, atomové jádro, protony, neutrony, elektron (modul probíhá v laboratoři) 21.10.
od 9:00
21.10.
od 12:30
9.12.
od 9:00
9.12.
od 12:30
       
8. - 9. třída Chytrá dílna FABLAB 180 - 240 digitalizace výrobního procesu, základní manuální zručnost, 3D tisk, 3D modelování, vektorová grafika, práce se dřevem a ručním  nářadím, robotika (modul probíhá v  iQFABLABu) 30.9.
od 8:00
3D tisk
3.10.
od 8:00
Lego Mindstorms
14.10.
od 8:00
Laser
17.10.
od 8:00
Plotr
21.10.
od 8:00
Dřevodílna a laser
4.11.
od 8:00
Ozoboti
8.11.
od 8:00
Plotr
18.10.
od 8:00
Lego Mindstorms
8. - 9. třída Chytrá dílna FABLAB 180 - 240
digitalizace výrobního procesu, základní manuální zručnost, 3D tisk, 3D modelování, vektorová grafika, práce se dřevem a ručním  nářadím, robotika (modul probíhá v  iQFABLABu)
21.11.
od 8:00
3D tisk
9.12.
od 8:00
Dřevodílna a laser
12.12.
od 8:00
Dřevodílna a laser
9.1.
od 8:00
Laser
10.1.
od 8:00
Laser
13.1. od 8:00 Ozoboti 16.1. od 8:00 Plotr 7.10. 2019 + 15.10.2019
7. - 9. třída Vidíme a pozorujeme 100 rozklad bílého světla hranolem, skládání světla (RGB), anatomie a fyziologie člověka - stavba a funkce oka, lidský zrak, prostorové a periferní vidění, lateralita oka, nemoci, úrazy a prevence - krátkozrakost a dalekozrakost, barvocit (modul probíhá v laboratoři) 16.9.
od 9:00
16.9.
od 12:30
14.10.
od 9:00
14.10.
od 12:30
29.11.
od 9:00
     
8. - 9. třída Anorganická chemie 120 vlastnosti látek, směsi - nasycený a nenasycený roztok, oddělování složek směsi (chromatografie), chemické prvky a sloučeniny, chemické reakce, kyseliny a hydroxidy - kyselost a zásaditost roztoků, měření pH, soli (kyslíkaté, bezkyslíkaté), superabsorbent. (modul probíhá v laboratoři) 24.9.
od 9:00
24.9.
od 12:30
27.11.
od 9:00
27.11.
od 12:30
       
7. - 9. třída Energie a živly - expozice 180 - 240 expozice Živly, badatelská aktivita s Teslovým transformátorem, ohnivé tornádo, pracovní listy Živly (modul probíhá v expozici) zbývá 8 termínů na objednání              
7. - 9. třída Forenzní modul 120 základní struktura života - buňky, tkáně, dědičnost a proměnlivost organismů, systém rostlin - nižší rostliny, vývoj, vývin a systém živočichů - hmyz, obojživelníci, anatomie a fyziologie člověka - opěrná, cévní soustava, kůže, směsi - oddělování složek směsí (chromatografie) (modul probíhá v laboratoři) 11.9.
od 9:00
11.9.
od 12:30
28.11.
od 9:00
28.11.
od 12:30
       

červená pole program obsazen

Vyberte si program a zaregistrujte se u naší konzultantky pro školy na e-mailu bartosikova@iqlandia.cz.

Tematické vzdělávací moduly podpořilo statutární město Liberec.Hlavní partneři