Vzdělávací moduly pro liberecké školy

Technologický pokrok a nastupující průmysl 4.0 zapříčiní vznik zcela nových podnikatelských oborů a pracovních pozic. V iQLANDII nabízíme kvalitní zázemí moderních laboratoří se špičkovými přístroji, na které v rozpočtech škol často nezbývají prostředky.

Koncepce podpory mládeže na období 2014 - 2020  uvádí, že současné děti a mládež jsou charakterizováni jako konzumní, zážitkoví, mediální apod. a je třeba tyto trendy a potřeby reflektovat i do systému vzdělávání. Aby formální vzdělávání v ČR udrželo krok s vývojem celé společnosti, je nutno propojit formální vzdělávání s neformálním a vytvořit tak nové atraktivnější a motivační výukové metody a moduly.

Ve výukových modulech iQLANDIE jsou zařazena témata reflektující aktuální vědecký výzkum, který určuje dynamicky se měnící části kurikula. Využívá k tomu prvky metod vycházejících z konstruktivismu (heuristická a badatelsky orientovaná výuka). Tento způsob osvojování si dovedností a získávání poznatků nabízí žákům jiný způsob reprezentace těchto poznatků a dovedností a umožňuje většímu počtu žáků informace pochopit
 

Upozornění! Každá škola má do konce školního roku 2018/2019 nárok na tři vzdělávací moduly, tj. má hrazenu návštěvu iQLANDIE pro tři třídy. Jeden modul = jedna třída. Pokud zůstanou volné moduly, budou poté nabídnuty školám, které o to projeví zájem.

 

Způsob registrace škol

Jednotlivé tematické vzdělávací moduly jsou pouze podle přechozího objednání. Ty, které vyžadují rezervaci konkrétních učeben a podobných prostor (dílen, planetária, auditoria apod.), mají pevně stanovené termíny, uvedené v tabulce.

Ty, které obsahují časově práci s interaktivními exponáty, jsou k dispozici během všedních dní v rámci otevírací doby iQLANDIE po předchozím objednání. 

Základní škola zřizovaná Statutárním městem Liberec může využít Tematické vzdělávací moduly pro šest tříd do konce roku 2019. Další termíny vzdělávacích modulů od září do prosince budou vypsány na konci srpna 2019. V případě nevyčerpání kapacity některé ze základních škol bude tato kapacita nabídnuta zbylým základním školám.


Popis tematických vzdělávacích modulů pro základní školy:


  • Délka modulu 100 – 240 minut (práce s tematickými exponáty, pracovními listy, v laboratořích a planetáriu, iQPARKU)
  • Podpora kritických míst kurikula (oblastí, které ve škole žáci obtížně zvládají pochopit)
  • Využití moderního zázemí laboratoře (kvalitní mikroskopy, školní experimentální systémy aj.)
  • Využití zázemí planetária (3D model známého vesmíru, full dome projekce vzdělávacích pořadů)
  • Využití expozic science centra s velkými didaktickými pomůckami s podporou pracovních listů

Programy


Ročník  Název  Čas
(v minutách)
Žáci si osvojí Termín
1
Termín 2 Termín 3 Termín 4 Termín 5 Termín 6 Termín 7
1.- 4. třída Vesmír pro nejmenší 100 základní poznatky o Sluneční soustavě, představu o její velikosti, obraz Země z vesmíru a její umístění ve Sluneční soustavě, střídání dne a noci, pohyb Slunce po obloze, způsoby cestování do kosmu a zpět, jak funguje skafandr a další vesmírné zajímavosti. (modul probíhá v Planetáriu a v expozici) 24. 5. od 8.00 28. 5. od 9.30 13. 6. od 9.30 18. 6. od 8.00      
1. - 3. třída

Voda nad zlato
probíhá v iQPARKU

100 zdroje vody na Zemi, základní vlastnosti vody, ochrana vody, šetření s vodou, (modul probíhá v iQPARKU v laboratoři a v expozici) 29.5.  od 11.00 31.5.  od 9.00 13. 6. od 11.00 19. 6. od 11.00 20. 6. od 11.00    
1. - 3. třída

Lidské smysly
probíhá v iQPARKU

100 rozvoj a užívání smyslů, posilování přirozeného poznávání, citů (zvídavost, zájem, radost z objevování), (modul probíhá v iQPARKU v laboratoři a v expozici) 29. 5. od 9.00 31. 5. od 11.00 18. 6. od 9.00 19. 6. od 9.00  20. 6. od 11.00    
5. - 9. třída Sluneční soustava  100 vznik Sluneční soustavy a planet, velikosti planet a hvězd, představu vzdáleností ve vesmíru, pohyb hvězd po obloze, základní orientaci na noční obloze, souhvězdí, globální oteplování, přírodní procesy na Zemi. (modul probíhá v Planetáriu a v expozici) 27. 5. od 9.30 29. 5. od 8.00 5. 6. od 8.00 14. 6. od 9.30      
6. - 9. třída  Země jako vesmírně těleso 100 představu o postavení Země ve vesmíru, tvorbu planet, složení planety Země, průzkum Sluneční soustavy, pohyby Země a jejich důsledky. Vliv atmosféry a její složení, skleníkový efekt, mořské proudy, pohyby kontinentů, tektonická činnost. (Program probíhá v Planetáriu a v expozici.) 28. 5. od 8.00 31. 5. od 8.00 11. 6. od 8.00 17. 6. od 8.00      
6. - 8. třída Lidské tělo  180-240
poznatky o stavbě a funkci lidského těla a jeho částí - opěrná a pohybová soustava, oběhová soustava, trávicí soustava a rozmnožovací soustava, pracovní listy Člověk a jeho schopnosti a Sexmisie (modul probíhá v expozicích Člověk a Sexmisie)
termín na objednání            
6. - 8. třída Smysly - expozice 180-240 principy fungování základních smyslů a testování vlastních smyslů s využitím interaktivní expozice, frekvenční rozsah sluchu, porovnání zrakového vjemu člověka a zvířat, optické klamy, testování čichové paměti, postřehu a rychlosti reakce, seznámí s různými kožními receptory, pracovní listy Lidské smysly (modul probíhá v expozici) termín na objednání            
7. - 9. třída Energie a živly 180-240 expozice živly, badatelská aktivita s Teslovým transformátorem, ohnivé tornádo, pracovní listy Živly. (modul probíhá v expozici) termín na objednání            

červená pole program obsazenZaujala vás nabídka? Jste škola z Liberce?


Vyberte si program a zaregistrujte se u naší konzultantky pro školy na e-mailu info@iqlandia.cz
 

Program je podporován Statutárním městem Liberec. Do konce školního roku 2018/2019 mohou základní školy zřizované Statuárním městem Liberec využít vzdělávací moduly bezplatně pro tři třídy.
Hlavní partneři