iQLANDIA - nové programy propojující formální a neformální vzdělávání

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008275)
 
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_032
Název výzvy: Výzva č. 02_16_032 pro Budování kapacit pro rozvoj škol II v prioritní ose 3 OP
 
Termín realizace projektu: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2021
 
Cílová skupina: žáci ZŠ, děti z MŠ, pedagogičtí pracovníci, pracovníci v oblasti neformálního vzdělávání
 
Cílem tříletého projektu je podpora a rozvoj klíčových kompetencí dětí, žáků, pedagogických pracovníků a pracovníků science centra. Hlavním přínosem projektu bude propojení formální výuky ve školách s neformální výukou v prostorách science centra.
 
V rámci projektu vznikne 10 tematických celků propojujících mezipředmětové vazby přírodovědných oborů. Programy budou zaměřeny na praktické činnosti, skupinovou práci a posilování klíčových kompetencí k řešení problémů a učení. Programy budou připraveny pro žáky obou stupňů základních škol a 1 z programů bude určen dětem navštěvujícím mateřskou školu. 
 
Součástí každého programu bude interaktivní workshop využívající zázemí science centra. Pro výuku ve škole budou připraveny návody na aktivity podporující skupinovou práci studentů, jejich samostatné objevování přírodních zákonitostí a také osvojování kompetencí k učení a řešení problémů. Pro učitele budou vytvořeny podpůrné metodické materiály. Každý z programů vychází z požadavků RVP, klade důraz na mezipředmětové vazby a pomáhá žákům osvojovat si vybrané klíčové kompetence. Tvorba, pilotování a evaluace jednotlivých témat bude probíhat postupně během 3 let realizace projektu.
 
V prvním roce projektu proběhne příprava, tvorba, ověřování a vyhodnocení prvních 3 tematických programů. Budou vytvořeny návody pro výukové činnosti a metodické materiály pro učitele. Programy budou doplněny krátkými audiovizuálními pořady. Stejný koncept bude pokračovat i v následujících letech. V průběhu tvorby nových vzdělávacích programů je úkolem zapojených aktérů formálního a neformálního vzdělávání hledání možných způsobů propojení obou systémů a uznávání kompetencí získaných v neformálním vzdělávání ve formálním učení. Po skončení programu bude pro další využití ve školách i science centrech připraveno 10 tematických programů propojujících školní výuku a aktivity science centra.Hlavní partneři