Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVILOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
Společnost
 
IQLANDIA, o.p.s.
se sídlem Nitranská 410/10, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
IČO: 254 44 565 
kontaktní údaje: email – gdpr@iqlandia.cz, tel. - +420 486 103 090
dále jen „správce“
 
tímto v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) informuje subjekt osobních údajů, že zpracovává dále uvedeným způsobem jeho osobní údaje získané od subjektu osobních údajů.
 
Správce zpracovává osobní údaje k následujícím účelům:
 
· realizace smluvního vztahu se subjektem údajů
· vedení evidence zákazníků / klientů
· obchodním sdělením
 
na právním základě nezbytného zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů (čl. 6. odst. 1, písm. b) GDPR) a nezbytného zpracování pro účely oprávněných zájmů správce spočívajících v ochraně jeho majetku v případě porušení smluvních povinností subjektu údajů (čl. 6. odst. 1, písm. f) GDPR) a to v rozsahu údajů poskytnutých k uvedeným účelům subjektem údajů: jméno, příjmení, věk, místo bydliště, e-mail, pokud byly tyto údaje v uvedeném rozsahu poskytnuty.
 
Osobní údaje budou uloženy a zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi správcem a subjektem údajů a do uplynutí promlčecí doby vzájemných nároků z takového vztahu vzniklých.
 
Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce neposkytuje žádné třetí osobě (příjemci). Osobní údaje subjektu údajů nebudou zpracovávány zpracovateli osobních údajů. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě. Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají.
 
Subjekt údajů má dále právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je  Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem správce pro vznik smluvního vztahu mezi správcem a subjektem údajů, přičemž pro plnění daného vztahu je nezbytné poskytnout osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), e-mail (dále jen „nezbytné údaje“). Poskytnutí nezbytných údajů je podmínkou pro plnění smlouvy.   

V případě, že jsou osobní údaje subjektu osobních údajů získány formou kamerového záznamu, je subjekt údajů informován o použití kamerového systému formou viditelného piktogramu umístěného v místech zabíraných kamerovým systémem s uvedením identifikace iQL jako správce údajů a upozorněním na internetovou adresu. Osobní údaje získané prostřednictvím kamerového systému jsou ukládány pouze na k tomu účelu určené datové úložiště na dobu nejdéle 120 hodin.
 
 
Hlavní partneři